Algemene Voorwaarden

• Een lidmaatschap is steeds een overeenkomst van bepaalde duur. Na het verstrijken van de minimale looptijd (twaalf maanden) wordt dit omgezet naar een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd.
• Na de minimale looptijd kan je je abonnement per 4 weken opzeggen. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.
• Je abonnement kan tijdelijk (één maand) geschorst worden bij vertoon van een medisch attest van een specialist.

Art.1: Inschrijving en JLadySports lidkaart.

a. Personen met een minimum leeftijd van 14 jaar kunnen een JLadySports lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen (door de ouders voor min 18 jarigen). Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.
b. Na registratie op de JLadySports portaal website ontvangt het lid na registratie en betaling haar toegangstoken. Enkel op vertoon van een geldige toegangstoken krijgt een lid toegang tot het JLadySports sportcentrum. Bij misbruik van de JLadySports lidkaart, blijven alle betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
c. De lidkaart is en blijft eigendom van JLadySports. Deze kaart en toegangstoken is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden. De lidkaarthouder blijft ten allen tijde aansprakelijk en / of verantwoordelijk voor het gebruik en / of misbruik van de lidkaart.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.

a. Een lidmaatschap bij JLadySports is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier van het lid onder het vak ‘(minimum) looptijd’. Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een volledige 4 weekse opzegperiode te respecteren. Het abonnement stopt op de laatste dag van de vier weekse periode volgend op de dag van stopzetting.
b. De vier wekelijkse bijdrage is betaalbaar uiterlijk de laatste dag van de voorgaande vier wekelijkse periode. De betaling van de vier wekelijkse bijdrage dient te geschieden via domiciliëring. Bij contante betaling dienen de vier wekelijkse bijdragen voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in één som betaald te worden, dit uiterlijk bij het eerste bezoek aan de club.
c. JLadySports biedt 3 lidmaatschappen aan: Dagpas, Kickboks Abonnement en Fitness Abonnement. Dagpas geeft toegang tot de fitnessclub voor de periode van één dag, Kickboks Abonnement geeft toegang tot de lessen Kickboks zoals voorzien op het schema op de JLadySports website, Fitness Abonnement geeft toegang tot alle lessen alsook de verschillende faciliteiten van JLadySports.
d. In geval van inschrijving en betaling via de website van JLadySports geeft het lid toestemming aan JLadySports een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te dienen voor de eerder vermeldde minimale looptijd (twaalf maanden). Hiermee geeft het lid het mandaat aan JLadySports volgende acties te kunnen uitoefenen:
– JLadySports om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening van het lid te debiteren;
– zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van JLadySports.
Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder, wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de volgende vier weekse periode te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50, onverminderd het recht van JLadySports om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien JLadySports zijn contractuele verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend schrijven of email naar info@jladysports.be. In voornoemd geval zullen de bijdragen contant dienen betaald te worden overeenkomstig artikel 2.d.
e. De JLadySports lidkaart en toegangstoken worden buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de JLadySports vestiging worden geweigerd. JLadySports is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie bijdragen de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Rekening houdende met artikel 2.d. zijn de nog openstaande, vervallen bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.
f. JLadySports behoudt zich het recht voor de tarieven zes-maandelijks te herzien. Tenminste 1 maand voor de herziening worden de leden hiervan in kennis gesteld per mail en door affichage in het sportcentrum.
g. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van de bijdrage plaats.

Art.3: Openingstijden.

a. JLadySports behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door JLadySports te leveren dienst.

Art. 4: Groepslessen.

a. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de applicatie of in de zaal. b. JLadySports behoudt zich het recht om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op de website aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de website en hangen uit in het sportcentrum. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door JLadySports te leveren dienst. c. Afmelden voor een les gebeurt via de applicatie of ter plaatse en dient minstens twee uur voor aanvang van de les te geschieden. Als tweemaal geen of te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid gedurende 1 week geen lessen meer reserveren. Elk lid kan steeds maximaal 4 lessen reserveren.

Art.5: Beëindigen.

a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per aangetekend schrijven, gericht aan JLadySports, Kroonstraat 138 – 2140 Antwerpen, per e-mail
aan info@jladysports.be, of door in de club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen.
b. Na het verstrijken van de minimale periode (twaalf maanden) zoals vermeld op de website van JLadySports, kan het lid zijn lidmaatschap per 4 weken beëindigen, mits het respecteren van de
opzeggingstermijn. Het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de 4 wekelijkse periode volgend op de datum van stopzetting.
c. Een tijdelijke schorsing van de lidmaatschapsovereenkomst is mogelijk in geval van een langdurige blessure, lichamelijk letsel of ziekte, op vertoon van een medisch attest. Schorsing met terugwerkende kracht wordt niet aanvaard. Een schorsingstermijn bedraagt altijd ten minste één (1) maand, te rekenen vanaf de eerste dag van een bepaalde maand tot en met de eerste dag van de volgende maand. In dit geval worden zowel de einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst als de financiële verplichtingen verlengd voor de duur van de tijdelijke schorsing, met een maximum van zes (6) maanden.
d. JLadySports behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. JLadySports zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in de Algemene Voorwaarden, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.

a. Noch JLadySports, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van het sportcentrum, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van JLadySports, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door JLadySports ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch JLadySports, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van het sportcentrum, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van JLadySports, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor ter beschikking zijnde kasten.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van JLadySports of van haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de JLadySports vestiging en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de JLadySports vestiging staan op de website en zijn in de JLadySports vestiging op te vragen.
c. De JLadySports vestiging staat niet in voor wisselgeld en/of pasmunt. Elk lid dient zich te voorzien van eigen pasmunt.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.

a. JLadySports is de handelsbenaming van de fitnessactiviteit die uitgebaat wordt door JLady Sports BV met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Kroonstraat 138. Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar JLadySports, is deze bepaling eveneens van toepassing op JLady Sports BV.
b. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en JLadySports aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en JLadySports, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Antwerpen of van de uitbatingszetel.
d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van JLadySports te kennen en te aanvaarden.
e. JLadySports is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Art. 9: Medische toestand.


a. Het lid verklaart hierbij dat zij in goede gezondheid verkeert, dat zij geen enkele medische of andere reden heeft die haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.

a. JLadySports gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.
b. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is JLady Sports BV, met zetel te Kroonstraat 138 – 2140 Antwerpen.
c. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:
• Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
• Voor het uitvoeren van marktstudies,
• Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,
• Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.
d. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan JLadySports en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.